1. Názov súťaže:

1.1. „SMS súťaž – VYHRAJ S EMMOU NOVÉ PRSIA“

 

2. Organizátor súťaže

2.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť News and Media Holding a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6074/B,

2.2. v spolupráci so spoločnosťou

2.3. Yes VIP s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 48 209 821, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2852/B, a spoločnosťou

2.4. PULImedical, spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 344 399, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4525/B,

(všetky tri spoločnosti spoločne ďalej aj ako „organizátor“).

 

3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže

3.1. Začiatok súťaže: 8.1.2021. Koniec súťaže: 7.2.2021. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

4. Tlačový titul určený pre súťaž:

4.1. Mesačník „EMMA“.

 

5. Základný princíp súťaže a podmienky účasti v súťaži

5.1. Organizátor bude vo vydaní mesačníka EMMA č. 2/2021 realizovať propagačnú súťaž v súvislosti s 20. narodeninami mesačníka EMMA o výhru – plastickú operáciu ženského poprsia (ďalej len „súťaž“).

5.2. Účelom súťaže je podpora predaja a brandingu mesačníka EMMA.

5.3. Súťaže sa môže zúčastniť výlučne fyzická osoba – žena, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, staršia ako 18 rokov, ktorá najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku, je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá zašle prostredníctvom mobilného telefónu SMS za podmienok bližšie špecifikovaných v týchto pravidlách (ďalej len „účastník súťaže“).

5.4. Zapojením sa do súťaže zaslaním príslušnej SMS vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže upravenými v tomto štatúte a potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov upravenými v Poučení o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto štatútu.

5.5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo overiť vek vyžrebovaného účastníka súťaže predložením dokladu totožnosti. Účastník súťaže sa môže na súťaži zúčastniť výlučne za seba, zastúpenie súťažiacej inou osobu alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené.

5.6. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť tak, že v dňoch od 8.1.2021, 00:00:00 hod. do 7.2.2021, 23:59:59 hod., zašle SMS na číslo 6670 v tvare: EMMA (medzera) odpoveď A alebo B (medzera) PRSIA (medzera) MENO (Medzera) PRIEZVISKO (Medzera) ADRESA. Príklad SMS správy zadanej v správnom tvare:

EMMA A PRSIA Emma Nová Prešovská 5 Bratislava 05801

EMMA B PRSIA Emma Nová Prešovská 5 Bratislava 05801

5.7. Ak účastník súťaže nesúhlasí so zasielaním marketingových informácií, môže sa do súťaže zapojiť tak, že v dňoch od 8.1.2021, 00:00:00 hod. do 7.2.2021, 23:59:59 hod., zašle SMS na číslo 6670 v tvare: EMMA NIE (medzera) odpoveď A alebo B (medzera) PRSIA (medzera) MENO (Medzera) PRIEZVISKO (Medzera) ADRESA. Príklad SMS správy zadanej v správnom tvare:

EMMA NIE A PRSIA Emma Nová Prešovská 5 Bratislava 05801

EMMA NIE B PRSIA Emma Nová Prešovská 5 Bratislava 05801

5.8. Pre zaradenie do žrebovania o výhru je potrebné zodpovedať správne súťažnú otázku uvedenú vo vydaní mesačníku EMMA č. 2/2021: „Koľko rokov oslavuje časopis EMMA?“ A) 20 B) 25

5.9. Maximálna cena spätnej SMS je 3,00 EUR vrátane DPH. SMS je nutné poslať v správnom tvare najneskôr do 7.2.2021, 23:59:59 hod.

5.10. SMS súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r. o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387.

5.11. Po zaslaní SMS obdrží účastník súťaže spätnú SMS správu potvrdzujúcu úspešné zaradenie do súťaže, resp. chybové hlásenie o nesprávne napísanej SMS. SMS s chybovým hlásením nebude spoplatnená. Pokiaľ účastník súťaže po obdržaní SMS s chybovým hlásením nezašle novú SMS v správnom tvare, nebude zapojený do súťaže. Takáto nová SMS v správnom tvare bude spoplatnená podľa bodu 5.9.

5.12. Účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže opakovane, zaslaním neobmedzeného počtu SMS. Tým si účastník súťaže zvyšuje svoje šance na výhru v súťaži.

 

6. Výhra v súťaži

6.1. Výhrou v súťaži je 1x lekársky zákrok – plastická operácia ženského poprsia v hodnote do 4 500 eur (ďalej len „výhra“ alebo „plastická operácia poprsia“).

 

7. Finalisti súťaže

7.1. Organizátor náhodným výberom vyžrebuje z účastníkov súťaže, ktorí sa spôsobom uvedeným v článku 5. štatútu zapojili do súťaže, správne zodpovedali súťažnú otázku a zároveň spĺňajú ostatné podmienky účasti v súťaži, päť (5) finalistov súťaže.

7.2. Každý účastník súťaže sa môže stať finalistom súťaže len raz. V prípade vyžrebovania toho istého účastníka súťaže platí len prvé úspešné vyžrebovanie.

7.3. Finalisti súťaže budú najneskôr do dvoch mesiacov po žrebovaní kontaktovaní telefonicky na vyžrebované telefónne číslo s informáciou o postupe do finále súťaže s požiadavkou o zaslanie fotografie svojej tváre a trupu. Ak finalista súťaže nedoručí organizátorovi požadovanú fotografiu najneskôr do 15 dní od oznámenia o postupe do finále súťaže, automaticky stráca nárok na účasť vo finále súťaže.

7.4. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí telefonicky skontaktovať s finalistom súťaže a výherca sa ani spätne neohlási organizátorovi najneskôr do dvoch mesiacov po žrebovaní alebo nezašle organizátorovi fotografiu svojej tváre a trupu v stanovenej lehote, automaticky stráca nárok na účasť vo finále súťaže.

7.5. Finalista súťaže má právo účasť vo finále súťaže písomne odmietnuť v lehote 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní odo dňa oznámenia organizátora o postupe do finále súťaže, na adrese organizátora – spoločnosti News and Media Holding a. s., Bajkalská 9/B, 821 09 Bratislava.

7.6. Organizátor nie je povinný uskutočniť dodatočné žrebovanie finalistov v prípade odmietnutia účasti vyžrebovaného finalistu súťaže vo finále súťaže alebo straty nároku na účasť vo finále súťaže.

7.7. Výlučne účastník súťaže je zodpovedný za obsah zaslanej fotografie a organizátor nenesie vo vzťahu k obsahu fotografie žiadnu zodpovednosť. Účastník súťaže nesmie zaslať organizátorovi fotografiu, ktorá porušuje práva iných osôb, porušuje právne predpisy alebo je neetická.

 

8. Výherca súťaže

8.1. Výhercom súťaže sa stáva finalista súťaže, ktorého určí odborný personál organizátora z finalistov súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži a účasti vo finále súťaže stanovené v štatúte tejto súťaže, a to na základe doručenej fotografie tváre a trupu finalistu súťaže a s ktorým sa organizátorovi podarilo skontaktovať. Kontaktovanie bude uskutočnené telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailu. Ak sa nepodarí na základe známych údajov kontaktovať výhercu a doručiť výhercovi správu o výhre, nárok výhercu na uplatnenie výhry zaniká.

8.2. Výherca má právo výhru písomne odmietnuť v lehote 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní odo dňa oznámenia organizátora o výhre v súťaži, na adrese organizátora – spoločnosti News and Media Holding a. s., Bajkalská 9/B, 821 09 Bratislava. Odmietnutím výhry nárok výhercu na výhru zaniká.

8.3. Nárok výhercu na výhru bez náhrady zaniká, ak na základe lekárskeho vyšetrenia organizátorom – spoločnosťou Yes VIP s.r.o., organizačná zložka, nespĺňa podmienky zdravotnej a estetickej spôsobilosti pre výkon plastickej operácie poprsia o čom bude výherca upovedomený. Výherca sa zaväzuje rešpektovať výsledky lekárskeho vyšetrenia vrátane prípadných odporúčaní vyplývajúcich z lekárskeho vyšetrenia a berie na vedomie, že plastická operácia je medicínsky zákrok, ktorý so sebou nesie možné zdravotné riziká.

8.4. V prípade zániku nároku výhercu na výhru je organizátor oprávnený ponúknuť výhru náhradnému výhercovi určenému odborným personálom organizátora zo zvyšných finalistov súťaže spĺňajúcich podmienky účasti v súťaži a účasti vo finále súťaže.

 

10. Dane

10.1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Oslobodené od dane sú výhry do 350 EUR.

10.2. Účastník súťaže (výherca) je povinný podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na zdravotné poistenie z výhry za podmienok uvedených v predmetnom zákone.

10.3. Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník súťaže (výherca) sám. Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto povinností zo strany účastníka súťaže (výhercu) a nie je povinný poučiť výhercu ohľadom plnenia jeho daňových povinností nad rámec informácií uvedených v tomto štatúte súťaže.

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25. 5. 2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (známe pod skratkou GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.2. Spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, ako technický realizátor súťaže, bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov a pod.).

11.3. Poučenie o spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto štatútu.

 

12. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži

12.1. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci, členovia orgánov a akcionári spoločnosti News and Media Holding, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, a im blízke osoby, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti Yes VIP s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 48 209 821, a im blízke osoby, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti PULImedical, spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 344 399 a im blízke osoby, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti A SMS, s. r. o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, a im blízke osoby, a ďalšie osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

13. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže

13.1. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku organizátor.

 

14. Osobitné ustanovenia

14.1. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Výhru nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže (výherca) nie je oprávnený požadovať výmenu výhry za vecnú výhru alebo za akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu a neprijatá výhra prepadá v prospech organizátora.

14.2. Vyobrazenie ženského poprsia vo vydaní mesačníku EMMA č. 2/2021 v súvislosti so súťažou je len ilustračné.

14.3. Organizátor súťaže nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, neprijatím alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

14.4. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Organizátor môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.

14.5. Organizátor nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou v súťaži.

14.6. Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, nie je hazardnou hrou.

14.7. Výherca za účelom vykonania plastickej operácie poprsia uzavrie zmluvu so spoločnosťou Yes VIP s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 48 209 821 a spoločnosťou PULImedical, spol. s r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 344 399. Spoločnosť News and Media Holding a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, resp. iné právne nároky výhercu súťaže súvisiace s realizáciou plastickej operácie poprsia, jej kvalitou, termínom vykonania operácie a pod.

 

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. Organizátor si takisto vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím účastník súťaže bezvýhradne súhlasí.

15.2. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť organizátor uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. technická nefunkčnosť programu určeného na žrebovanie výhercov, a pod.) alebo z právnych, či iných dôvodov, nie je možné zaručiť priebeh súťaže podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. V prípade, že predčasné ukončenie alebo akékoľvek iné zdržanie bolo zapríčinené správaním účastníka súťaže, môže usporiadateľ od takéhoto účastníka súťaže požadovať náhradu vzniknutej škody.

15.3. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu, ktorá mu plynie zo súťaže, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo ak bude účastník súťaže akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno a povesť organizátora alebo ktoréhokoľvek partnera má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

15.4. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu na internetovej stránke www.emma.sk.

15.5. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov v informáciách týkajúcich sa súťaže je rozhodujúci tento štatút.

Bratislava, 7.1.2021